1. ALGEMEEN
 2. a Deze leveringsvoorwaarden gelden voor BlueView Holding BV en alle geheel of in meerderheid onder BlueView Holding BV vallende BlueView-ondernemingen, zijnde BlueView BV, BlueView Apeldoorn BV, BlueView Ede BV, BlueView Zutphen BV, BlueView Noviomagum BV en BlueView Atelier BV, hier verder te noemen BlueView-groep.
  b Uitbreidingen van BlueView-groep na deponering van deze voorwaarden worden toegevoegd aan deze voorwaarden en apart gedeponeerd
 1. a Deze leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan, door BlueView-groep gedaan aan respectievelijk aangegaan met derden. Afwijkingen dienen uitdrukkelijk schriftelijk met BlueView-groep overeengekomen te worden.
  b  Alle aanbiedingen en levertijden zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Orders, overeenkomsten en afspraken zijn pas bindend na schriftelijke bevestiging van BlueView-groep. De opdrachtbevestiging wordt geacht juist te zijn, tenzij binnen 5 dagen na datum opdrachtbevestiging schriftelijke bezwaren in ons bezit zijn
 1. Onder ‘de koper’ wordt in deze voorwaarden verstaan iedere (rechts-) persoon die met BlueView-groep een overeenkomst heeft afgesloten, dan wel wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenamen.
 2. Door het verstrekken van de opdracht doet de koper afstand van alle eventuele inkoopvoorwaarden of welke voorwaarden dan ook, die strijdig zijn met deze verkoopvoorwaarden. De koper kan zich alleen dan op aanvullende of afwijkende bedingen beroepen indien deze door ons schriftelijk zijn bevestigd en aanvaard.

 

 1. AANBIEDINGEN
 2. Alle bij een aanbieding verstrekte afbeeldingen, tekeningen, prijslijsten, catalogi, maat- en gewichtsopgave en alle andere gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk opgegeven. Dergelijke gegevens zijn slechts bindend indien BlueView-groep dit uitdrukkelijk schriftelijk bevestigt.
 3. Toezending van aanbiedingen en/of catalogi, prijslijsten e.d. verplichten BlueView-groep niet tot levering c.q. acceptatie van een order.
 4. BlueView-groep behoudt zich het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, dan wel onder rembours te leveren.
 5. BlueView-groep behoudt zich het auteursrecht voor op de bij de offerte door BlueView-groep vervaardigde en aan klant verstrekte ontwerpen, afbeeldingen, tekeningen en schetsen. Deze stukken blijven eigendom van BlueView-groep en mogen zonder uitdrukkelijke toestemming niet worden gekopieerd, aan derden getoond of op andere wijzen worden gebruikt.

 

III   OVEREENKOMST

 1. Eventueel later gemaakte aanvullende afspraken of wijzigingen, alsmede (mondelinge) afspraken en/of toezeggingen door personeel of namens BlueView-groep gedaan door verkopers, agenten, vertegenwoordigers en andere tussenpersonen, gelden voor BlueView-groep slechts indien deze schriftelijk zijn bevestigd door BlueView-groep.
 2. Elke overeenkomst wordt door BlueView-groep aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de koper – uitsluitend ter beoordeling van BlueView-groep- voldoende kredietwaardig blijkt voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
 3. BlueView-groep is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de koper zekerheid te eisen dat zowel aan betalings- en als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.
 4. BlueView-groep is bevoegd om -indien dit noodzakelijk dan wel wenselijk geacht wordt- voor een juiste uitvoering van de opdracht bij uitvoering van de overeenkomst anderen in te schakelen, waarvan de kosten aan de koper kunnen worden doorberekend conform op verstrekte prijsopgaven.

 

IV   PRIJZEN

 1. Elke prijsopgave is vrijblijvend, tenzij het tegendeel schriftelijk is overeengekomen.
 2. Tenzij anders vermeld zijn de opgegeven prijzen:
 3. gebaseerd op de tijdens de offerte respectievelijk orderdatum geldende hoogte van materiaal-prijzen
 4. gebaseerd op levering af fabriek BlueView-groep
 5. exclusief b.t.w., invoerrechten, andere heffingen en rechten.
 6. exclusief de kosten van in- en uitlading, vervoer en verzekering.
 7. vermeld in euro’s.
 8. In geval van onverwachte en disproportionele prijsverhoging van één of meer der ingekochte materialen of diensten is BlueView-groep gerechtigd om de orderprijs dienovereenkomstig te verhogen, één en ander met inachtneming van de eventueel terzake bestaande wettelijke voorschriften, met dien verstande echter dat reeds bekende toekomstige prijsverhogingen bij de orderbevestiging moeten worden vermeld.
 9. BlueView-groep is gerechtigd betaling te vorderen van de prestaties die bij de uitvoering van de betreffende overeenkomst zijn verricht, voordat van de overmacht veroorzakende omstandigheid is gebleken
 10. BlueView-groep heeft het recht zich ook op overmacht te beroepen. Indien de omstandigheid die de overmacht oplevert, intreedt vóór levering, zelfs als die te laat is.

 

V     LEVERING EN LEVERINGSTIJD

 1. Tenzij anders overeengekomen geschiedt levering af fabriek BlueView-groep. Als tijdstip van levering geldt het moment waarop de goederen BlueView-groep verlaten c.q. na mededeling aan de koper dat de goederen ter levering gereed liggen. Franco levering geschiedt alleen indien en voor zover dit door BlueView-groep op de orderbevestiging of anderszins wordt aangegeven.
 2. De verzending van goederen geschiedt steeds, ook indien francolevering is overeengekomen, voor rekening en risico van de koper, zelfs dan wanneer de vervoerder vordert dat op de vrachtbrieven, vervoersadressen e.d. de clausule voorkomt dat alle vervoersschade voor rekening en risico van de afzender zijn.
 3. De koper is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering op eventuele tekorten of beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling van BlueView-groep dat de goederen ter beschikking van de koper staan.
 4. Eventuele tekorten of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij (af)levering aanwezig zijn, dient de koper op de afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, onverkort het bepaalde in artikel X, bij gebreke waarvan de koper geacht wordt het geleverde te hebben goedgekeurd, alsdan worden reclames dienaangaande niet meer in behandeling genomen.
 5. BlueView-groep is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties), die afzonderlijk kunnen worden gefactureerd, de koper is dan verplicht te betalen overeenkomstig het bepaalde in artikel XI van deze voorwaarden.
 6. Opgegeven levertijden zijn nooit fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en kunnen niet zonder nadere schriftelijke en bevestigde afspraken daaromtrent leiden tot enige schadevergoedingen.
 7. Bij excessieve overschrijding van de levertijd, zulks evenwel ter beoordeling van BlueView-groep, zal BlueView-groep in nader overleg treden met de koper.
 8. Wanneer de goederen na het verstrijken van de leveringstijd door de koper niet zijn afgenomen staan zij te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico.

 

VI   TRANSPORT / VERPAKKING / RISICO

 1. De gebouwen en bestemmingsruimten moeten goed bereikbaar en indien van toepassing leeg zijn bij aanvang van de montage, zodat aanvoer, inhuizen en plaatsen zonder vertraging kan geschieden.
 2. De vloer moet vlak en bezemschoon zijn.
 3. Indien BlueView-groep producten inhuist en/of monteert is dit steeds excl. verticaal transport, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 4. De wijze van transport, verzending, verpakking e.d. wordt, indien geen andere aanwijzing door de koper is verstrekt, door BlueView-groep als goed huisvader/koopman bepaald, zonder dat hiervoor enige aansprakelijkheid door BlueView-groep gedragen wordt. Eventueel specifieke wensen van de koper inzake het transport / de verzending worden slechts uitgevoerd indien de koper verklaard heeft de meerdere kosten daarvan te zullen dragen.

 

VII  OVERMACHT

 1. Onder overmacht wordt te dezen verstaan: elke van de wil van partijen onafhankelijke omstandigheid waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs door de koper niet meer van BlueView-groep kan worden verlangd. Onder “overmacht” wordt in ieder geval begrepen: werkstaking, werkliedenuitsluiting, bovenmatig ziekteverzuim van ons personeel, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen waaronder in ieder geval in- en uitvoerverboden en bedrijfsstoringen bij BlueView-groep c.q. bij de leveranciers alsmede wanprestatie door de leveranciers waardoor BlueView-groep zijn verplichtingen niet (meer) kan nakomen.
 2. Indien naar oordeel van BlueView-groep de overmacht van tijdelijke aard zal zijn, heeft BlueView-groep het recht de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten totdat de omstandigheid die de overmacht oplevert zich niet meer voordoet.
 3. Is naar het oordeel van BlueView-groep de overmachtssituatie van blijvende aard, dan kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst en de daaraan verbonden gevolgen.

 

VIII GARANTIE

 1. BlueView-groep verplicht zich om alle gebreken in het geleverde waarvan de koper aantoont dat zij binnen 3 maanden na het tijdstip van levering uitsluitend ten gevolge van ondeugdelijk materiaal, onvoldoende constructie of onvoldoende bewerking zijn ontstaan, zo spoedig mogelijk voor onze rekening te herstellen. De artikelen waaraan gebreken geconstateerd zijn, dienen waar mogelijk door en voor rekening van de koper afgeleverd te worden bij BlueView-groep. Eventuele montage en demontage is niet voor onze rekening. De hierboven genoemde garantie vervalt van rechtswege:
 2. voor het geval de koper enig door hem aan ons verschuldigde bedrag niet op de daarvoor vastgestelde termijn betaald heeft, of
 3. ingeval van niet stipte nakoming van de door ons gegeven voorschriften, gebruiksaanwijzingen en andere instructies betreffende de geleverde goederen.
 4. ingeval van oneigenlijk gebruik door koper van geleverde artikelen als oorzaak aangemerkt kan worden.
 5. na het verstrijken van de garantietermijn, welke onze leveranciers aan ons geven voor de aan ons toegeleverde onderdelen.

 

IX   AANSPRAKELIJKHEID

 1. Behoudens de algemene geldende rechtsregels van openbare orde is BlueView-groep niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade aan roerende of onroerende goederen, zowel bij de koper als bij derden, die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de koper het heeft aangeschaft, tenzij de koper aantoont dat één en ander te wijten is aan opzet of grove schuld aan de zijde van BlueView-groep of diens ondergeschikten voor zover de laatsten overeenkomstig de uitdrukkelijke instructies van BlueView-groep handelen.
 2. Eventueel door BlueView-groep te betalen schadevergoeding is in ieder geval beperkt tot de factuurwaarde van de geleverde goederen c.q. verrichte werkzaamheden c.q. geleverde diensten dan wel tot door de aansprakelijkheids-assuradeuren van BlueView-groep uit te keren schadepenningen.
 3. Door het enkel in ontvangst nemen van de geleverde goederen voor of namens de koper, is BlueView-groep gevrijwaard tegen alle eventuele aanspraken van de koper en/of derden tot betaling van schadevergoeding, ongeacht of de schade is ontstaan ten gevolge van fabricage- of samenstellingsfouten dan wel door enigerlei andere oorzaak.
 4. BlueView-groep is niet aansprakelijk voor schade aan derden welke is veroorzaakt door schending van octrooien, auteursrechten en/of andere intellectuele eigendomsrechten, door gebruik van tekeningen, materialen of onderdelen, dan wel door toepassing van werkwijzen, welke aan BlueView-groep door of vanwege de koper ter uitvoering van de opdracht zijn verstrekt of voorgeschreven. De koper is gehouden BlueView-groep hiervoor te vrijwaren.
 5. BlueView-groep is nimmer aansprakelijk voor enige schade, in welke zin dan ook, die voortvloeit uit de ondeugdelijkheid van een door de leverancier c.q. opdrachtgever van BlueView-groep geleverde zaak. Voor zover als gevolg van deze ondeugdelijkheid schade wordt toegebracht aan zaken van een andere derde, dan vrijwaart de leverancier c.q. de opdrachtgever van BlueView-groep, BlueView-groep gaaf en onvoorwaardelijk voor elke aanspraak die daaruit voortvloeit.

 

X   RECLAMATIES

 1. Reclamaties worden slechts in behandeling genomen indien en voor zover deze binnen 8 dagen na levering ter kennis van BlueView-groep zijn gebracht. De koper zal geen reclamatie kunnen indienen met betrekking tot goederen die hij heeft verkocht dan wel bewerkt of verwerkt heeft. Teruggave van geleverde goederen kan uitsluitend geschieden met uitdrukkelijke instemming van BlueView-groep en op de daarbij door BlueView-groep te bepalen voorwaarden.
 2. De koper is verplicht aan te tonen dat de gebreken zijn toe te schrijven aan ondeugdelijke of onbruikbare goederen dan wel aan slechte uitvoering.
 3. De koper is niet gerechtigd de nakoming van zijn verplichtingen op grond van een ingediende reclame op te schorten.
 4. Reclamaties of facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 8 dagen na verzenddatum der facturen.
 5. Bij niet-tijdig schriftelijk indienen van een reclamatie verbeurt de koper zijn recht op reclameren.

 

XI BETALING

 1. Tenzij anders overeengekomen dient betaling netto-contant bij (af)levering te geschieden zonder enige korting of schuldvergelijking of middels storting of overmaking op een door BlueView-groep aangewezen bank- of girorekening, binnen 30 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. De op de bankafschriften van BlueView-groep aangegeven valutadag is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.
 2. De door de koper gedane te late betalingen strekken allereerst tot voldoening aan BlueView-groep verschuldigde interest, alsmede de eventueel gemaakte (invorderings)kosten en daarna vindt er verrekening plaats met de oudste openstaande facturen.
 3. Indien betaling niet binnen de in het vorige artikel vermelde termijn heeft plaats gevonden, is de koper van rechtswege in verzuim en vanaf de factuurdatum de wettelijke rente verschuldigd over het nog openstaande bedrag.
 4. Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten komen voor rekening van de koper.

 

XII  EIGENDOMSVOORBEHOUD

 1. Alle door BlueView-groep geleverde goederen, waarvoor BlueView-groep materialen, componenten of andere zaken heeft ingekocht ten behoeve van het eindproduct, blijven, tot op het moment van volledige betaling van hetgeen de koper uit die overeenkomst geleverd heeft gekregen met inbegrip van rente en kosten, eigendom van BlueView-groep.
 2. Ingeval van bewerking of verwerking van het geleverde ontstaat voor BlueView-groep mede-eigendom terzake van de nieuw ontstane goederen, c.q. de hoofdzaak en wel voor de waarde van door BlueView-groep geleverde goederen.
 3. De goederen kunnen door de koper in het kader van diens normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of verbruikt, doch mogen niet in stil pandrecht worden gegeven en evenmin anderszins tot zekerheid worden gesteld, voordat alle uitstaande vorderingen van BlueView-groep op koper aangaande de goederen zijn voldaan.

 

XIII TOEPASSELIJK RECHT

Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien het gaat om kopers c.q. relaties met wie contracten zijn aangegaan in het buitenland.

 

XIV  GESCHILLEN

 1. Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door een partij als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke als juridische aard, zullen worden beslist door de binnen het vestigingsgebied van BlueView-groep bevoegde Burgerlijke Rechter, zulks voor zover de wettelijke bepalingen dit toestaan.
 2. Het in lid 1 bepaalde laat onverlet ons recht om het geschil eveneens voor te leggen aan de bevoegde arbiter, afhankelijk van de aard van de zaak en de inhoud van de overeenkomst.

 

Februari 2020, versie 1-1